Służebność przesyłu

Photo by Fré Sonneveld

Jest to prawo polegające na obciążeniu nieruchomości na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń.

Do służebności przesyłu stosuje się odpowiednio przepisy o służebnościach gruntowych.

Powstanie służebności przesyłu

Służebność przesyłu może powstać w drodze umowy pomiędzy właścicielem nieruchomości a właścicielem sieci władnącej, z mocy orzeczenia sądowego lub też na skutek zasiedzenia. Jeżeli właściciel nieruchomości odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna dla właściwego korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, przedsiębiorca może żądać jej ustanowienia za odpowiednim wynagrodzeniem.

Jeżeli przedsiębiorca odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna do korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, właściciel nieruchomości może żądać odpowiedniego wynagrodzenia w zamian za ustanowienie służebności przesyłu.

Wygaśnięcie służebności przesyłu

Służebność przesyłu wygasa najpóźniej wraz z zakończeniem likwidacji przedsiębiorstwa. Po wygaśnięciu służebności przesyłu na przedsiębiorcy ciąży obowiązek usunięcia urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, utrudniających korzystanie z nieruchomości. Jeżeli powodowałoby to nadmierne trudności lub koszty, przedsiębiorca jest obowiązany do naprawienia wynikłej stąd szkody.

Umowa służebności przesyłu

Obecnie przedsiębiorca przesyłowy nie chcąc narazić się na roszczenie odszkodowawcze właściciela gruntu z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (w przypadku istniejącej instalacji), jak i uregulować na przyszłość kwestie korzystania z nieruchomości (w przypadku planowanej instalacji) powinien zawrzeć z właścicielem umowę o ustanowienie służebności przesyłu urządzeń, które obciążają lub mają ”obciążać” konkretną nieruchomość. Z uwagi na fakt, iż oświadczenie woli osoby ustanawiającej służebność przesyłu wymaga dla swojej ważności formy aktu notarialnego (art. 245 § 2 kc) umowę taką należy sporządzić przed notariuszem. Powinna ona zawierać w szczególności zakres i sposób korzystania z nieruchomości (treść służebności), a także określać ewentualne wynagrodzenie z tego tytułu

Źródło: Wikipedia

Poinformuj znajomych

Inne artykuły na blogu

prawo a mobbing

Mobbing w pracy ? Reaguj.

Pełnomocnictwo może być udzielone w dowolnej formie (także ustnie i per facta concludentia) z wyjątkiem sytuacji: jeżeli pełnomocnictwo zawiera umocowanie do dokonania czynności prawnej, dla której

ograniczenie odpowiedzialności a prawo

Ograniczenie odpowiedzialności

Ograniczenie odpowiedzialności (do stanu czynnego spadku) jest uzależnione od złożenia oświadczenia o przyjęciu spadku „z dobrodziejstwem inwentarza”, które spadkobierca może założyć w ciągu 6 miesięcy

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Ustawienia przechowywania cookies można zmienić w przeglądarce. Więcej informacji…